Informācija par atalgojumu Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta otrās daļas 6., 7. un 8.punktu, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un Padomes locekļiem mēneša algu nosaka, mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot šādu koeficientu:

  • Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājam – 4,48
  • Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniekam – 4,34
  • Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklim – 4,2

Attiecīgu koeficientu piemērojot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro.

2.Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbiniekiem mēnešalgu nosaka, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgas grupu, kā arī darbinieka kategoriju: Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni. Amatu saimi un līmeni nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amata katalogam (Ministru kabineta 03.11.2010. noteikumi Nr.1075 un Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumi Nr.66). Darbinieka kategoriju nosaka saskaņā Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un to noteikšanas kārtību". Nosakot darbinieka kategoriju, ņem vērā darbinieka darbības un tās rezultātu novērtējumu un valsts dienestā nostrādāto laiku.

NEPLP amatpersonu atlīdzība (euro) 2021.gadā (no 1.septembra) saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

Padomes priekšsēdētājs

4593

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

4450

Padomes loceklis

4306

NEPLP amatpersonu atlīdzība (euro) 2022.gadā saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

Padomes priekšsēdētājs

4740

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

4592

Padomes loceklis

4444