Uz ko attiecas

Veicamā darbība

 Termiņš

Saistītais links

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem izsniegtas apraides atļaujas Jāiesniedz iesniegums par jaunas apraides atļaujas izsniegšanu 6 mēneši pirms apraides atļaujas termiņa beigām Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 18.panta sestā daļa https://likumi.lv/ta/id/214039-elektronisko-plassazinas-lidzeklu-likums; Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2023.-2027.gadam Pielikums Nr.1 "Apraides tiesību piešķiršanas kārtība" https://www.neplp.lv/lv/nacionala-strategija
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas veido televīzijas programmas, radio programmas un sniedz audiovizuālus pakalpojumus pēc pieprasījuma Jāiesniedz izcenojumi priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai pirms 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām 11.01.2024.

https://www.neplp.lv/lv/eiropas-parlamenta-velesanas-2024

Komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas izplata televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē

Jāiesniedz atskaite par licences līguma izpildi iepriekšējā ceturksnī

15.01.

https://www.neplp.lv/lv/valsts-atbalsts

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei

Var pieteikties de minimis atbalstam, saņemot atbrīvojumu no valsts nodevas 5691,48 euro apmērā samaksas vai valsts nodevas samazinājumu 50% apmērā

10 darbdienas pirms 31.01.

Ministru kabineta 09.01.2018. noteikumi Nr.24 “Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai”

https://likumi.lv/doc.php?id=296448

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Jāiesniedz satura pieejamības rīcības plāna izpildes ziņojums par iepriekšējo gadu

30.01.

Vadlīniju elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā satura pieejamības veicināšanai elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un pakalpojumos 3.3.3.punkts

https://www.neplp.lv/lv/cita-informacija

 

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei

Jāmaksā valsts nodeva 5691,48 euro apmērā par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību kārtējā gadā

31.01.

Ministru kabineta 09.01.2018. noteikumi Nr.24 “Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai”

https://likumi.lv/doc.php?id=296448

Audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēji

Jāiesniedz dati par pakalpojuma iepriekšējā gadā sasniegtās auditorijas lielumu

31.03.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2023.-2027.gadam Pielikuma Nr.3 4.3.1.punkts

https://www.neplp.lv/lv/nacionala-strategija

 

Audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēji

Jāiesniedz informācija par Eiropas audiovizuālo darbu apjomu iepriekšējā kalendārajā gadā katrā no pakalpojumā izvietotajiem katalogiem

31.03.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2023.-2027.gadam Pielikuma Nr.3 4.4.punkts

https://www.neplp.lv/lv/nacionala-strategija

Komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas izplata televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē

Jāiesniedz atskaite par licences līguma izpildi iepriekšējā ceturksnī

15.04.

https://www.neplp.lv/lv/valsts-atbalsts

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēji

Var pieteikties de minimis atbalstam, saņemot valsts nodevas samazinājumu 50% apmērā par retranslācijas atļaujas pārreģistrāciju

10 darbdienas pirms 31.05.

Ministru kabineta 09.01.2018. noteikumi Nr.24 “Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai”

https://likumi.lv/doc.php?id=296448

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēji

Jāsamaksā valsts nodeva par iepriekšējā gadā retranslētajām programmām, lai pārreģistrētu retranslācijas atļauju

31.05.

Ministru kabineta 09.01.2018. noteikumi Nr.24 “Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai”

https://likumi.lv/doc.php?id=296448

 

Komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas izplata televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē

Jāiesniedz atskaite par licences līguma izpildi iepriekšējā ceturksnī

15.07.

https://www.neplp.lv/lv/valsts-atbalsts

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Jāiesniedz satura pieejamības rīcības plāna izpildes progresa ziņojums par kārtējā gada 1.pusgadu

30.07.

Vadlīniju elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā satura pieejamības veicināšanai elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un pakalpojumos 3.3.3.punkts

https://www.neplp.lv/lv/cita-informacija

 

Audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēji

Jāiesniedz dati par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iepriekšējā gada kopējo apgrozījumu

31.07.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2023.-2027.gadam Pielikuma Nr.3 4.3.2.punkts

https://www.neplp.lv/lv/nacionala-strategija

 

Audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēji

Jāiesniedz dati par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iepriekšējā gada apgrozījumu, kas attiecināms tikai uz PPP sniegšanu

31.07.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2023.-2027.gadam Pielikuma Nr.3 4.3.3.punkts

https://www.neplp.lv/lv/nacionala-strategija

Komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas izplata televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē

Jāiesniedz atskaite par licences līguma izpildi

15.10.

https://www.neplp.lv/lv/valsts-atbalsts

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi - programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēji

Jāpārskata un jāaktualizē Reģistrācijas sistēmā norādītā informācija, to ievadot sistēmā vai par izmaiņām rakstveidā informējot NEPLP

31.12.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2023.-2027.gadam Pielikuma Nr.2 5.5.punkts

https://www.neplp.lv/lv/nacionala-strategija

 

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas veido televīzijas programmas Jāiesniedz informācija par Eiropas audiovizuālo darbu apjomu iepriekšējā kalendārajā gadā katrā no programmām 05.04.2024. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 29.panta ceturtā daļa