Uz ko attiecas Veicamā darbība  Termiņš Saistītais links
Komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas izplata televīzijas pogrammas bezmaksas zemes apraidē Jāiesniedz atskaite par licences līguma izpildi iepriekšējā ceturksnī 15.01. https://www.neplp.lv/lv/valsts-atbalsts
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei Var pieteikties de minimis atbalstam, saņemot atbrīvojumu no valsts nodevas 5691,48 euro apmērā samaksas vai valsts nodevas samazinājumu 50% apmērā (MK 09.01.2018. noteikumi Nr.24). 10 darbdienas pirms 31.01. https://likumi.lv/ta/id/296448-noteikumi-par-valsts-nodevu-apraides-atlaujas-izsniegsanai-un-pamatnosacijumu-parskatisanai-retranslacijas-atlaujas-izsniegsana...
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei Jāmaksā valsts nodeva 5691,48 euro apmērā par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību 2023.gadā (MK 09.01.2018. noteikumi Nr.24). 31.01.2023. https://www.neplp.lv/lv/jaunums/atgadinam-par-apraides-uzraudzibas-valsts-nodevas-samaksu-2
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Jāiesniedz programmu darbības pamatnosacījumi aktuālajā redakcijā, izmantojot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2023.-2027.gadam Pielikuma Nr.1 veidlapu "Televīzijas programmas darbības pamatnosacījumi" vai "Radio programmas darbības pamatnosacījumi". 20.02.2023. https://www.neplp.lv/lv/nacionala-strategija
Audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēji Jāiesniedz programmu darbības pamatnosacījumi aktuālajā redakcijā, izmantojot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2023.-2027.gadam Pielikuma Nr.3 veidlapu "Paziņojums par audiovizuāla pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanu (darbības pamatnosacījumi)" 20.02.2023. https://www.neplp.lv/lv/nacionala-strategija 
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Jāiesniedz satura pieejamības rīcības plāna izpildes  ziņojums par 2022.gadu  31.03.2023.  
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas izplata televīzijas pogrammas Jāiesniedz informācija par Eiropas audiovizuālo darbu apjomu iepriekšējā kalendārajā gadā katrā programmā  31.03.2023.  
Audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēji Jāiesniedz dati par pakalpojuma iepriekšējā gadā sasniegtās auditorijas lielumu 31.03.2023.  
Audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēji Jāiesniedz informācija par Eiropas audiovizuālo darbu apjomu iepriekšējā kalendārajā gadā katrā no pakalpojumā izvietotajiem katalogiem 31.03.2023.  
Komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas izplata televīzijas pogrammas bezmaksas zemes apraidē Jāiesniedz atskaite par licences līguma izpildi iepriekšējā ceturksnī 15.04. https://www.neplp.lv/lv/valsts-atbalsts
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi - programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēji Var pieteikties de minimis atbalstam, saņemot valsts nodevas samazinājumu 50% apmērā par retranslācijas atļaujas pārreģistrāciju (MK 09.01.2018. noteikumi Nr.24). 10 darbdienas pirms 31.05. https://likumi.lv/ta/id/296448-noteikumi-par-valsts-nodevu-apraides-atlaujas-izsniegsanai-un-pamatnosacijumu-parskatisanai-retranslacijas-atlaujas-izsniegsana
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi - programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēji Jāsamaksā valsts nodeva par iepriekšējā gadā retranslētajām programmām, lai pārreģistrētu retranslācijas atļauju (MK 09.01.2018. noteikumi Nr.24). 31.05.2023. https://likumi.lv/ta/id/296448-noteikumi-par-valsts-nodevu-apraides-atlaujas-izsniegsanai-un-pamatnosacijumu-parskatisanai-retranslacijas-atlaujas-izsniegsana
Komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas izplata televīzijas pogrammas bezmaksas zemes apraidē Jāiesniedz atskaite par licences līguma izpildi iepriekšējā ceturksnī 15.07. https://www.neplp.lv/lv/valsts-atbalsts
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Jāiesniedz satura pieejamības rīcības plāna izpildes progresa ziņojums par 2023.gada 1.pusgadu  30.07.2023.  
Audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēji Jāiesniedz dati par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iepriekšējā gada kopējo apgrozījumu 31.07.2023.  
Audiovizuālu pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzēji Jāiesniedz dati par apgrozījumu, kas attiecināms tikai uz PPP sniegšanu 31.07.2023.  
Komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas izplata televīzijas pogrammas bezmaksas zemes apraidē Jāiesniedz atskaite par licences līguma izpildi  15.10. https://www.neplp.lv/lv/valsts-atbalsts
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi - programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēji Jāpārskata un jāaktualizē Reģistrācijas sistēmā norādītā informācija, to ievadot sistēmā vai par izmaiņām rakstveidā informējot NEPLP 31.12. Stratēģijas Pielikuma Nr.2 5.5.punkts; https://www.neplp.lv/lv/nacionala-strategija