Lēmums Nr.504/1-2 (25.11.2021.). Par Instrukcijas audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu pēc pieprasījuma identificēšanai apstiprināšanu

Instrukcija audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu pēc pieprasījuma identificēšanai izveidota, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2010/13/ES (2010.gada 10.marta) “Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva”, tās grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā (ES) 2018/1808 un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma IV nodaļā noteikto. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2010/13/ES (2010.gada 10.marta) “Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva” un tās grozījumos Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā (ES) 2018/1808 līdzās televīzijas apraidei (televīzijas lineārajiem pakalpojumiem) par audiovizuāliem mediju pakalpojumiem uzskatāmi arī elektronisko plašsaziņas līdzekļu audiovizuālie pakalpojumi pēc pieprasījuma.