Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1808 (14.11.2018.), ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva).


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) Nr. 2010/13/ES (03.10.2010), par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva), kodificētā versija, dokuments attiecas uz EEZ. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. 15.04.2010.95.


Eiropas konvencija par pārrobežu televīziju Pieņemta: 14.05.1998. Stājas spēkā: 29.05.1998.

Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstu saraksts pieejams šeit


Padomes Direktīva 93/83/EEK (27.09.1993.) par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai.