Informācija par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes nomāto nekustamo īpašumu tās funkciju nodrošināšanai:

Telpas Doma laukumā 8A, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000060026001, kopējā platība 311,90 kv.m.

Ar valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 40003294758, noslēgts telpu nomas līgums, kas ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim.

Nomas maksa 5.26 eur/m2 + PVN (t.sk. apsaimniekošanas maksa 2.37 eur/m2 + pvn)

Ēkas energosertifikāts 12.12.2017. Nr. BIS-ĒED-1-2021-51, spēkā līdz 12.12.2027.

Energoefektivitātes klase E (apkures patēriņam).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumu Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības” 2. punktu ēka uzskatāma par atbilstošu enerģijas patēriņa līmeņa un primārās enerģijas patēriņa līmeņa minimālajām prasībām, ja tās energoefektivitātes klases rādītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā atbilst E klasei vai augstākai klasei.

Vispārēja informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama  Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnes sadaļā “Sludinājumi”.

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē.