Nolikums par atskaitīšanās kārtību licences līgumu izpildē, izplatot televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē, un to izpildes vērtēšanas principiem (.pdf) (.doc)

Nolikums par atskaitīšanās kārtību licences līgumu izpildē, izplatot televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē, un to izpildes vērtēšanas principiem (nolikuma redakcija līdz grozījumiem 14.03.2024.) (.pdf)

Lēmums Nr. 86 (26.03.2020.) Par nolikuma par atskaitīšanās kārtību licences līgumu izpildē, izplatot televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē, un to izpildes vērtēšanas principiem apstiprināšanu

Lēmums Nr. 492/1-2 (25.11.2021.) Par grozījumiem nolikumā par atskaitīšanās kārtību licences līgumu izpildē, izplatot televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē, un to izpildes vērtēšanas principiem

Lēmums Nr. 103/1-2 (14.03.2024.) Par grozījumiem Nolikumā par atskaitīšanās kārtību licences līgumu izpildē, izplatot televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē, un to izpildes vērtēšanas principiem

1. Nolikums par atskaitīšanās kārtību licences līgumu izpildē, izplatot televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē, un to izpildes vērtēšanas principiem (turpmāk – Nolikums), izstrādāts saskaņā ar:

  • Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 61. panta otro daļu, kurā noteikts, ja tīklā, kurā notiek bezmaksas televīzijas programmu izplatīšana ar zemes raidītājiem, ir brīvas televīzijas programmu vietas, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, nodrošinot informācijas pieejamību sabiedrībai, ir tiesīga brīvās televīzijas programmu vietas aizpildīt ar atklātā, pārredzamā, taisnīgā, efektīvā, vienlīdzību un konkurenci nodrošinošā un nediskriminējošā  konkursa procedūrā izraudzītām komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmām, slēdzot licences līgumus ar elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem par šo programmu izplatīšanu;
  • Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2023. –2027.gadam;
  • Komercdarbības atbalsta kontroles likumu.

2. Nolikums nosaka, kā elektroniskie plašsaziņas līdzekļi (turpmāk arī – Komersanti) atskaitās par licences līguma izpildi, izplatot televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē, un kādi ir šo licences līgumu izvērtēšanas principi.