Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

  • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
  • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
  • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
  • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv. Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Padome

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (“Padome”) ir neatkarīga pilntiesīga autonoma institūcija, kas darbojas, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, un kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, kā arī uzrauga, lai to darbībā tiktu ievērota Latvijas Republikas Satversme. Padomes pamatfunkcijas ir darboties kā neatkarīgai audio un audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatora iestādei.

Padomei rūp jūsu privātums

Šīs privātuma politikas mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt jūs par to, kā un kāpēc Padome izmanto jūsu personisko informāciju.

Padomes mērķis ir ļaut jums justies droši, sniedzot Padomei savus personas datus saturošo informāciju. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu fizisku personu.

Padome veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati ir drošībā un lai jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Padomes iekšējiem tiesību aktiem.

Padomei ir svarīgi nodrošināt caurskatāmību un pārredzamību, apstrādājot Jūsu personas datus.

Padome ir apņēmusies aizsargāt jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visā, ko Padome dara. Šī politika ļauj jums uzzināt, kādus personas datus Padome var iegūt par jums, kā Padome tos izmantos, kādas ir jūsu tiesības un to, kā Jūs varat sazināties ar Padomi.

Padomei var būt nepieciešamība aktualizēt Privātuma politiku. Padomes vietnē tiks publicētas visas izmaiņas.

Kādus personas datus Padome apstrādā un kam tie tiek nodoti?

Lai nodrošinātu Padomes funkciju izpildi un informētu sabiedrību par elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, mums var rasties nepieciešamība apstrādāt šādus jūsu personas datus, piemēram:

NOLŪKS

PERSONAS DATU KATEGORIJAS

TIESISKAIS PAMATS

Iesniegumi/ Sūdzības: skatītāju un klausītāju iesniegumu, sūdzību un citas informācijas par elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību uzklausīšana, analīze un apkopošana

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, cita personīgā informācija, kas ietverta iesniegumā vai sūdzībā

Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (60. panta pirmās daļas 5.punktu), Iesniegumu  likumu (4., 5. pantu u.c.), Informācijas atklātības likumu (2., 10. pants u.c.)

Informācijas pieprasījumi: Padomes rīcībā esošas informācijas vai informācijas, kuru Padomei atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt sniegšana sabiedrības pārstāvjiem (privātpersonām)

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, cita personīgā informācija, kas ietverta informācijas pieprasījumā

Normatīvā regulējuma prasības saskaņā ar Informācijas atklātības likumu (2., 10. pants u.c.)

Apraides atļaujas izsniegšana: privātpersona neatkarīgi no tās reģistrācijas valsts vai dzīvesvietas iesniedz Padomei iesniegumu, kuram citā starpā pievienojama informācija par tās patieso labuma guvēju, iesniegumam pievienojama virkne dokumentu, tai skaitā informācija par īpašniekiem, kā arī citas ziņas atbilstoši likuma prasībām.

Vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati, valsts piederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 18.pants

Retranslācijas atļaujas izsniegšana: privātpersona neatkarīgi no tās reģistrācijas valsts vai dzīvesvietas iesniedz Padomei iesniegumu, kuram pievienojama arī informācija par tās patieso labuma guvēju, kā arī citas ziņas un dokumenti atbilstoši likuma prasībām.

Vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati, valsts piederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.pants

Apraides tiesību vai retranslācijas tiesību piešķiršana konkursa kārtībā (ja ir nepieciešams frekvenču resurss): Padome izsludina konkursu uz apraides tiesību piešķiršanu noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā nacionālajiem, reģionālajiem vai vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Konkursā ir tiesīgas piedalīties arī fiziskās personas. Tādā gadījumā tiek apstrādāta šajā politikā minētā informācija

Vārds, uzvārds, personas kods

Normatīvā regulējuma prasības saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 16. pantu

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu tiesības sniegt pakalpojumus pēc pieprasījuma: lai sniegtu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojumu pēc pieprasījuma, pirms tā uzsākšanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz paziņojumu Padomei, kas to apstrādā. Paziņojumu var iesniegt arī fiziska persona, norādot šajā politikā minēto informāciju

Vārds, uzvārds, personas kods

Normatīvā regulējuma prasība saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 22. pantu

Iepirkumi: pretendentu izvērtēšana preču un pakalpojumu iegādes laikā publiskā iepirkuma procesā

Informācija, kas var būt nepieciešama saskaņā ar izsludinātā iepirkuma nolikumu, piemēram, pretendenta pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla un/vai piesaistīto ekspertu dzīves gājuma apraksts jeb CV, ieskaitot pieredzes un prasmju aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikumā ietvertajām kvalifikācijas prasībām; kvalifikāciju (izglītību) apliecinošu dokumentu kopijas (sertifikāti, diplomi, atsauksmes u.c.); pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem u.tml.

Normatīvā regulējuma prasības, piemēram, Publisko iepirkumu likums

Personāla atlase: personāla atlase Padomes vajadzībām atbilstoši esošajām vakancēm

Kandidāta iesūtītais CV, motivācijas vēstule u.tml.

Kandidātu dalība ir brīvprātīga, balstoties uz viņu piekrišanu

Videonovērošana: Padome veic videonovērošanu un apstrādā datu subjektu personas datus, kad tie atrodas Padomei piederošo ēku teritorijā, gan apmeklētāju personiskās, gan dienesta darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, Padome ir uzstādījusi brīdinājuma zīmes

Videoieraksts

Padomes darbinieku/ ierēdņu un apmeklētāju vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība, kā arī Padomes likumīgā interese uz īpašuma aizsardzību

Sīkdatnes: sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izvietotas un saglabātas Jūsu kā Padomes mājas lapas apmeklētāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī u.tml.), apmeklējot Padomes mājas lapu. Sīkdatnes tiek izmantotas dažādiem mērķiem, piemēram, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti vai lai apkopotu statistiku par to, kuras mājas lapas sadaļas šķita apmeklētajiem visinteresantākās. Vairāk informācijas par sīkdatnēm Jūs varat uzzināt paziņojumā par sīkdatņu lietošanu.

Sīkdatnes

Mājas lapas funkcionalitātei noteikti

nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski un saskaņā ar normatīvo regulējumu tām nav vajadzīga apmeklētāja piekrišana. Savukārt, lai izmantotu Google Analytics, mums ir nepieciešama Jūsu piekrišana. Ja Jūs vairs nevēlaties pieļaut sīkdatņu lietojumu, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Informācija medijiem: sabiedrības informēšanas nolūkā tiek sagatavotas preses relīzes par pasākumiem un aktivitātēm

Padomes sagatavotā informācija medijiem var ietvert pasākumu dalībnieku un/vai apmeklētāju fotogrāfijas. Informācija medijiem var ietvert iestāžu, nodibinājumu, uzņēmumu u.tml. pārstāvju vārdus un uzvārdus, tomēr šajā gadījumā šīs personas visbiežāk darbojas kā iepriekš minēto iestāžu vai juridisko personu pārstāvji, nevis savā kapacitātē

Leģitīmā interese – sabiedrības informēšana

Padomes rīkotie pasākumi

 

Pieaicināto ekspertu, pasākuma apmeklētāju, laureātu vārdi, uzvārdi, amati, fotogrāfijas un videomateriāli

Leģitīmā interese – sabiebrības informēšana/izglītošana

Jūsu personas dati ir drošībā un tie netiek neatbilstošā veidā nodoti tālāk citam personām. Ja sūdzības izskatīšana ir citu institūciju kompetencē, Padome var nodot sūdzību citām valsts un pašvaldības institūcijām pēc piekritības.

No kādiem avotiem Padome iegūst personas datus?

Jūs kā datu subjekts

Padome iegūst jūsu personas datus tieši no jums kā datu subjektiem, piemēram,:

  • saņemot un izskatot iedzīvotāju iesūtītos iesniegumus/ sūdzības/ informācijas pieprasījumus;
  • publisko iepirkumu gaitā, lai izvērtētu pretendentu atbilstību noteikumu prasībām;
  • kandidātu iesūtītā informācija, lai pieteiktos uz izsludinātajām vakancēm u.tml.

Tiek radīti procesa rezultātā

Personas dati tiek radīti apmeklējot Padomes telpas (videonovērošana) vai mājas lapu (sīkdatnes).

Citas valsts institūcijas un informācijas sistēmas

Izņēmuma gadījumos Padome var iegūt personas datus no citām valsts institūcijām un valsts informācijas sistēmām un citiem pieejamajiem reģistriem.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Personas dati tiek glabāti līdz:

  • ar normatīvo regulējumu noteiktā pienākuma izpildei (piemēram, sūdzību izskatīšanai);
  • ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta;
  • noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne vairāk kā 30 dienas. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem.

Kandidātu iesūtītie dokumenti uz vakantajām amatu vietām (tostarp personas dati) tiek uzglabāti Padomes lietvedībā četrus mēnešus pēc konkursa beigām, ievērojot personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Padomes likumīgās intereses, piemēram, tiesvedību gadījumā.

Jūsu personas datus iestādē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu iestādes normatīvo datu drošības regulējumu.

Kad datu glabāšanas periods ir beidzies, Padome drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Ja apmeklējat Padomi, piedalāties mūsu iestādē veiktajos pasākumos un nevēlaties, lai jūs fotografē vai filmē, lūdzam konkrētā pasākuma organizatoru un fotogrāfu iepriekš par to informēt.

Kā Padome aizsargā Jūsu personas datus?

Padome nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Padome pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas.

Tomēr Padome rekomendē jums ievērot vispārējos ierīču un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības. Padome nav atbildīga par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

- Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu iesniedziet Padomei rakstveida iesniegumu: klātienē Padomes telpās Doma laukumā 8A, Rīgā (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz dati@neplp.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas Padome jūs identificēs – pārliecināsies, ka jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties –, un sniegs jums atbildi viena mēneša laikā.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Padomes, vai tā apstrādā jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par jums ir nepareiza vai nepilnīga, jums ir tiesības lūgt Padomei to labot.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl Padome apstrādā jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Padome pārtrauks apstrādāt jūsu personas datus tam nolūkam, kādam jūs sniedzāt savu piekrišanu. Lūdzu ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko Padome ir veikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības lūgt Padomei dzēst jūsu personas datus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka datu dzēšana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami pārvaldes funkciju īstenošanai, Padome tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.

- Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības lūgt Padomei ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka apstrādes ierobežošana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma, jo Padomes funkciju izpildes gaitā datu apstrādi nevar ierobežot vai pārtraukt.

- Datu pārnesamība

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Padomei, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

- Tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā

Mēs augstu vērtējam jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar Padomi jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā

Ar ko Jūs varat sazināties, ja Jums ir kādi jautājumi?

Kontaktinformācija saziņai:

Adrese: Doma laukums 8A, Rīga, LV-1939, Latvija

E-pasts: dati@neplpadome.lv

Informatīvais tālrunis: (+371) 6722 1848

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

E-pasts: dati@neplpadome.lv