Elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem ir izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei, ir jāmaksā valsts nodeva 5691,48 euro apmērā par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību 2023. gadā.Valsts nodevas samaksa jāveic līdz 2023. gada 31. janvārim.

Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi var pieteikties de minimis atbalsta saņemšanai un saņemt atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas 100% (pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.24 8.2.punktu) vai 50% (pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 9. janvāra noteikumu Nr.24 9.2.punktu) apmērā.

No 2019. gada 1. jūlija informācija par iepriekšējos gados saņemto de minimis atbalstu ievadāma elektroniskajā de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (to veic elektroniskais plašsaziņas līdzeklis). Iesniegums brīvā formā par de minimis atbalsta saņemšanu 2023. gadā iesniedzams Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, iesniegumā jānorāda de minimis sistēmā aizpildītās veidlapas datums un numurs.

Vairāk informācijas par de minimis atbalsta uzskaites sistēmu šeit: https://demimekletajs.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistema.

2023. gada 17. janvāris ir pēdējā diena, kad var pieteikties de minimis atbalsta saņemšanai par apraides tiesību īstenošanas uzraudzības valsts nodevas samaksas atbrīvojumu vai samazinājumu 2023. gadā.

Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumi Nr.24.