LOGO
LOGO

Jūsu interneta pārlūks mēģina pieslēgties tīmekļa vietnei, kurā tiek izplatīta informācija, kas apdraud vai var apdraudēt valsts drošību vai kas Latvijas Republikas teritorijā prettiesiski izplata televīzijas programmas bez Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtas retranslācijas atļaujas. Piekļuvi šai tīmekļa vietnei ir bloķējis jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs.

Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 13.5 pantu vai Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.panta pirmo daļu un III2 nodaļā noteikto kārtību, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir pieņēmusi lēmumu ierobežot piekļuvi šai tīmekļa vietnei. Tīmekļa vietnē prettiesiski tiek izplatītas televīzijas programmas, tādējādi pārkāpjot programmu retranslācijas noteikumus; tīmekļa vietnē pieejamais saturs ir izvietots, pārkāpjot autortiesības, kā arī var būt naidīgs un vērsts pret Latvijas valsti un tās iedzīvotājiem.

Ja jūs esat šīs tīmekļa vietnes īpašnieks, jums ir iespēja sazināties ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi un iegūt informāciju par tīmekļa vietnes ierobežošanas iemesliem.

Ja jūs vēlaties paziņot par citām tīmekļa vietnēm, kurās, iespējams, prettiesiski tiek izplatītas televīzijas programmas bez retranslācijas atļaujas vai izplatīta informācija, kas apdraud vai var apdraudēt valsts drošību, aicinām ziņot, sūtot informāciju uz e-pasta adresi neplp@neplp.lv.

Logo

Your internet browser is trying to connect to a website that distributes information that endangers or may endanger national security or that illegally distributes television programmes in the territory of the Republic of Latvia without a retransmission permit issued by the National Electronic Mass Media Council. Access to this internet resource has been blocked by your internet service provider.

Based on Article 13.5 of the Electronic Communications Law or the procedure specified in Section 19, Paragraph 1, and Chapter III2 of the Electronic Mass Media Law, the National Electronic Mass Media Council has decided to restrict access to this website. Television programmes are illegally distributed on the website, violating the retransmission rules; The content available on the website is violating rules of copyright, also it may be hostile and directed against the Republic of Latvia and its citizens.

If you are the owner of this website, you have the opportunity to contact the National Electronic Mass Media Council and get information about the reasons for the restrictions of the website.

If you would like to notify about other websites that possibly illegally distribute television programmes without retransmission permission or distribute information that endangers or may endanger national security, please report it by sending an e-mail to neplp@neplp.lv.