VSIA “Latvijas Radio” (turpmāk arī – LR) vidēja termiņa darbības stratēģija ir izstrādāta laika periodam no 2019. līdz 2022. gadam atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadlīnijām, kā arī 2018. gadā apstiprinātajai Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajai stratēģijai 2018.–2022. gadam. Stratēģija ir izstrādāta, sadarbojoties LR struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, organizējot diskusiju seminārus un pasākumus problēmu identifikācijai un atsevišķu stratēģijas sadaļu izstrādei. Stratēģijas projekts ir precizēts atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra ieteikumiem.

Stratēģija ietver esošās situācijas analīzi; Latvijas Radio mandātu, misiju, vērtības, vīziju, stratēģisko mērķi un apakšmērķus; kapitālsabiedrības finanšu mērķus un finanšu rādītājus; rīcības virzienus mērķu sasniegšanai; ietekmes uz valsts budžetu novērtējumu; stratēģijas ieviešanas rezultatīvos rādītājus, kā arī monitoringa un novērtēšanas kārtību. Detalizēts rīcības plānojums un indikatīvs izmaksu aprēķins ir iekļauts stratēģijas pielikumā Nr.1. LR darbības ārējo faktoru analīze pamatā balstās uz „Latvijas Mediju politikas pamatnostādnēs 2016.–2020.gadam” un „Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam” sniegto nozares raksturojumu. Būtisks faktors ārējās vides izmaiņās ir sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus 2021. gada 1. janvārī, ko paredz 2018. gada 20. jūnijā Saeimas pieņemtie grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā.

LR darbības stipro un vājo pušu (iekšējā vide), iespēju un draudu (ārējā vide) analīze ir balstīta uz LR stratēģiskās plānošanas sesijās veiktās analīzes pamata, kuras rezultāti ir apkopoti SVID matricā. Matricas vājo pušu analīze ietver galveno identificēto problēmu uzskaitījumu, un uz tās pamata ir veidoti mērķi un rīcības virzieni.

Apstiprināta ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomnes lēmumu Nr.68 2019.gada 28.martā.