Stratēģija ietver LTV darbības mērķus, to sasniegšanai veicamās darbības, būtiskākos rādītājus, prioritāros attīstības uzdevumus un to sasniegšanai nepieciešamos rīcības virzienus un nepieciešamos resursus laika periodā no 2020.gada līdz 2022.gada beigām, stratēģijas realizāciju ietekmējošo risku analīzi un citus stratēģijas izpildei būtiskos nosacījumus.

Stratēģiju izstrādāja LTV valde un tās izstrādē tika iesaistīti 1.līmeņa struktūrvienību vadītāji. Stratēģija izmantojama:

 • LTV darbības un attīstības plānošanai vidējā termiņā;
 • LTV valdes mērķu un uzdevumu noteikšanā;
 • Sabiedriskā pasūtījuma vadlīniju un gada plāna izstrādē un īstenošanā;
 • Darbinieku, sabiedrības u.c. ieinteresēto pušu informēšanai par LTV darbību kopumā.

Stratēģija izstrādāta (aktualizēta), pamatojoties uz:

 • Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu;
 • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pants;
 • MK 22.12.2015. noteikumiem Nr.806 „Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu”;
 • MK 09.02.2016. noteikumiem Nr.95 „Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”.

Stratēģija atbilst:

 • Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam (EPLL);
 • KM Mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam;
 • 12.04.2018 NEPLP izstrādātai EPLL nozares attīstības nacionālai stratēģijai 2018.–2022. gadam;
 • Vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanas vadlīnijām1 valsts līdzdalībai kapitālsabiedrībā;
 • Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijām.

Stratēģijas izstrādes ierobežojumi, apstākļi, kas var ietekmēt Stratēģijā noteikto mērķu, rādītāju izpildi:

- Saeimā tiek skatīts „Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” un ar to saistītie normatīvie akti;

- Valsts budžeta dotāciju apjomi LTV 2021.–2022. gadam, ieskaitot finansējumu, kas ir paredzēts kā kompensācija iziešanai no reklāmas tirgus 2021.gadā.